Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Rok 1930

Jaro bylo brzy. Koncem února se připravovalo k setí. Dne 7.3.1930 dovršil p. president republiky T.G. Masaryk 80 let. Narozenin jeho bylo vzpomenuto u nás až 8.3. lampionovým průvodem s hudbou a po nezdařilé a nedokončené řeči p. náměstka Josefa Badálka u pomníku padlých, pokračováno bylo v oslavách v sokolovně, kdež velmi přiléhavou přednášku o p. presidentu promluvil p. řídící uč. z Linhart. Vážan p. v. d. Karel Bruch.

Ovoce - Stromy kvetly velmi dobře hned v dubnu, ale pro špatné a deštivé počasí odkvetly špatně. Modré ovoce vůbec nebylo neb ani plody nenasadilo. Třešní a jablek bylo ještě dosti, hrušek však málo.

Studený květen - V květnu přestala autobusová doprava p. Frant. Tichého, jíž převzal p. Ant. Vlach, starosta.

U domků p. Drápala a p. Zezuly vystavěna ochranná hráze, aby bylo zabráněno uvážení půdy. Dně 6. dubna bylo velké teplo a následovala také velká bouře. Celý květen byl studený, ale bez deště. Za to celý červen panovala horka a vůbec bez deště. Půda popraskaná, neboť od jara nepršelo; největší byla nouze o vodu, neb studny byly prázdny.

Blesk - Dne 22. června v neděli odpoledne, když se pěkně mračilo, měli jsme radost, že bude již pršet, ale tu se přihnala bouře, zablesklo se a uhodil blesk v Heršpicích do stodoly p. Maláče. Nejprve se myslelo, že to hoří na Rytinách, podle kouře jak se valil.

Soupis zem. a živnostenských závodů - Ke konci května konal se soupis zemědělských a živnostenských závodů. Napočteno 37 závodů zemědělských velikosti od 10-50arů, 47 až 50 arů do 1ha, 58 od 1ha do 2ha, 54 od 2-5ha, 26 od 5-10ha, 1 pak 12,7ha. Obec ve své režii má 33,7 ha, kníže Lichtenstein 29,31ha, občané z Heršpic 14,35ha, z Kobeřic 40,56ha a z Linhart. Vážan 1,12ha. Samostatných živností jest 38.

Oprava kostela - V červnu spadla v kostele omítka od stropu po podlahu. Kostel znovu opraven, nová okna, nová střecha, malba - obnosem 35 tisíc kč.

Žně - následkem velkého sucha započaly již 4. července a skončily úplně do konce měsíce. za měsíc bylo po žních, což se velmi málo stává.

Předání sadu veřejnosti - Dne 17. srpna odpoledne provedla obec slavnostní předání sadu veřejnosti pod názvem "Masarykův sad" 1850 - 1930. Sad tento zřídila obec již před 2 lety na připomínku starosty Ant. Vlacha a letos byl nazván sadem Masarykovým. Při slavnosti samé nebyl původce jeho přítomen pro jeho churavost a tak slavnost zahájil jeho náměstek p. Josef Badálek a promluvil o významu tohoto sadu pro obec, p. odborný uč. Frant. Veselý ze Slavkova, jenž své řeči vzpomněl také nepřítomného původce jeho - p. starostu. Za hasiče promluvil p. Alois Rozner, jenž prosí veřejnost, by tento sad vždy v úctě měli a tak jej šetřili.

Pěkné počasí - Začátkem srpna stále prší. Po stálém deštivém počasí dostavilo se velmi teplé a pěkné počasí, které mělo za následek velikou úrodu hub v lesích. Lidé sbírali pouze krásné hříbky, jiných se ani nevšímali.

Nádrž na vodu - Poněvadž obec neměla v případě požáru dostatek vody, usnesla se učiniti nádrž vedle hasičského skladiště a zároveň by sloužila pro koupání dobytka - čištění vozů atd. Kámen přivežen byl z Velešovic 1 kubík za 500Kč a štěrk na beton byl brán od p. Matyáše z Kobeřic za 8Kč 1m3. Práci prováděl zdejší občan, zednický mistr p. Frant. Kocman za 1500Kč. Celkový náklad byl 7000Kč.

Vojenské cvičení - V srpnu táhly zde vojenské útvary, které v okolí měly cvičení a jichž hlavní pochodové velitelství nalézalo se u kříže za vesnicí ku Slavkovu. Lidé měli pěknou a poučnou podívanou na technické vyzbrojení naší armády při cvičení. Viděli jak se používá bezdrát. telegrafie, polního telefonu, letectva a dělostřelectva. Poněvadž byla neděle, velmi mnoho se jich toho zúčastnilo a páni důstojníci na otázky lidem rádi odpovídali.

Podzim deštivý - Podzim byl opak léta - velmi deštivý. Cesty byly tak rozjety, že muselo se na fůru řepy až i třikráte vyvážet na silnici, neb dobytek nemohl vytáhnouti po nápravy zapadlé vozy. Tím se postup velmi opozdil a lidé i dobytek tím velmi trpěli.

První sníh - Dne 28. října napadl sníh.

Válcování státní silnice - V listopadu byla válcována státní silnice ku Slavkovu, kdež nalezli mnozí naši nezaměstnaní občané po 3 neděle práci.

Sčítání lidu - V době od 2. - 15. prosince 1930 dle stavu ze dne 2. prosince 1930 bylo v celé republice provedeno sčítání lidu. Napočteno 221 domů a 971 obyvatel vesměs Čechů. Dle vyznání 771 řím-kat., 170 československého, 18 českobratrského evangelického, 11 bez vyznání a 1 řecko katolického.  Mužů 481, žen 496.

Kolaudace elektrické sítě - Kolaudace elektrické sítě provedena byla dne 7.11. 1930 dostalo se na zavedení státní subvence v obnosu 57 600 Kč, za kterou může obec vděčit hlavně starostovi Anton. Vlachovi a poslanci Jar. Marchovi.

 

Rok 1931

Zima celkem mírná. 12. února napadlo však hodně sněhu, tak že autodoprava byla na týden úplně zastavena a silnice ke Slavkovu i Kobeřicím museli nezaměstnaní prohazovati. Tímto sněhem se jaro také opozdilo. 22. března byla první jarní bouře, která s průtrží mračen a kroupami nadělala velkých škod.

Suché zimy - Následkem kruté zimy v roce 1929 bylo spousta stromů, hlavně trnek suchých a musely se vykopati, by nebyly semeništěm různých škůdců.

Počasí na jaře - Na květnou neděli napadl sníh a po 2 následující dny byly mrazy, takže půda byla zmrzlá, že se ani orat nedalo, tím práce byla na celý týden přerušena.

Nové zábradlí - U státní silnice od mostu do Šráňků dáno železné zábradlí, by lépe zadržovalo auta.

Úroda - Úroda byla velmi slabá - hlavně slámy málo, poněvadž obilí bylo málo vyrostlé

Počasí podzim - Podzim byl dosti studený a počasí stále nestálé. Následkem studeného počasí, které brzy na podzim nastalo, hynulo velmi mnoho vlaštovek, pro nedostatek potravy na zimu. Z Vídně byly převáženy jednak aeroplánem, jednak i vlakem přes Alpy do Itálie.

Velká nezaměstnanost - V tomto roce jeví se všude velká nezaměstnanost. Továrny mají malý odbyt na výrobky a proto velmi mnohé propouští dělnictvo neb úplně zastavují práci.

Vydláždění chaloupek - Aby jednou již bylo odstraněno to nemilé bláto v Chaloupkách, byla tam vyměřena cesta a vydlážděna. kámen byl vožen autem z Habrovan. Práci prováděl p. zed. mistr Frant. Kocman. Vydláždění toho stálo přes 10 000Kč.

 

Rok 1932 - bude doplněno...

Celý leden i únor byli bez sněhu a teplé počasí, že se i oralo. Teprve 10. února začalo silněji mrznout. Zvláštní úkaz na obloze dne 12. února o 9. hod. ráno. Tento zvláštní zjev způsobený mrazivým počasím, neboť v noci bylo -19°C. Na slabě zamlženém nebi kolem slunce objevil se ohromný duhový kruh, jehož se dotýkaly na čtyřech stranách v zenitu a po obou bocích další ohromné polokruhy. V styčných bodech jevily se další čtyři slunce podoby deskovité, takže bylo viděti nad vesnicí naší vlastně 5 sluncí v celé soustavě kruhů a půlkruhů duhových. Zjev tento neobyčejný pozorovali nejen občané ale i děti. podobný zjev prý je častým v sibiřských krajinách a vyvolán byl ohybem slunečních paprsků a odrazem jich od ledových krystalů, naplňujících ovzduší. Prof. Dr. V. Novák prohlásil o tomto zjevu, že jde o tak zvané kolo sluneční, které se objevuje často za polárním kruhem, je-li  čistá atmosféra a poletují-li v ní ledové jehličky špičkami dolů.

Nezaměstnaní - Obec místo peněžité podpory dala svým nezaměstnaným práci tím, že hledali štěrk "U větřáku" ten se tam nenašel, zato našli kámen "U boží", kterého se tam nalámalo 220 m3 po 25Kč a 60 m3 štěrku po 15 Kč. Mimo této práce dostávaly nezaměstnaní poukázky státní stravovací akce.

Jaro - První jarní den byl sice teplý, ale hned  následovaující dni foukal studený severák a 24. a 25. března sněží, proto polní práce nemohly býti zahájeny jako obyčejně.

Bílé velikonoce - Na velikonoce leží sníh. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek sněží.

Větrná smršť - Dne 4. dubna zuřila větrná vichřice, která prach z polí brala a ukládala v brázdách a příkopách jakozávěje sněhu. pro prach ve vzduchu bylo až temno. První pěkný jarní den byl až 8. května. Osení, tráva, jetel a vše velmi již trpělo suchem a zimou.Červen byl také studený a bez dešťů.

Velká spousta bělásků - Letos vyskytli se bělásci v neobyčejném množství. Školní děti je sbíraly a dostaly za 100kusů odměnu 20h. Odvedeno jich bylo celkem 21 900kusů a vyplaceno 45Kč z obecní pokladny. Uvážíme-li, že jedna samička naklade 100 vajíček, je to ohdomné množství housenek, které se tím zničily.

Úmrtí - dne 8.7. zemřel bývalý starosta Antonín Vlach, jehož pohřbu dne 10.7. zúčastnilo se velké množství zdejších občanů i cizích občanů. Dne 12.7. zabil se pádem letadla p. Tomáš Baťa továrník ze Zlína. Celá národ český ztrácí v něm velmi podnikavého továrníka, jenž náš průmysl obuvnický rozšířil do celého světa. Pohřeb na 50 tisícčítajících konal se 15.7. ve Zlíně.

Žně - Žně začali 14.7. a pěkně skončily do konce měsíce. Celý podzim bylo úplné sucho - bez deště, takže se vůbec nemohlo seti, ti však, kteří přece zaseli, obilí nevzešlo a museli vše ještě jednou zaseti. Teprve v říjnu se začalo se setím, když poněkud přišly větší rosy.Studny byly prázdné.

Stavby - Na Rytinách postavili si domky p. Antonín Kohoutek a Stanislav Kohoutek na místě od obce odkoupeném.

Silnice na Rytinách - Obec vystavěla na Rytinách silnici. tato byla velmi vítanou, neb zažili tam mnoho bláta včas nepohody. Stavěli ji nezaměstnaní a použito kamene v zimě nalámaného..

Stromy - Na Loskách a u Bílého vlka zasázeno pěkných 120 jabloní, hlavně pannenských. Na Boudech u potoka zase třešně. Na návsi opět lípy. Vše zásluhou nového zastupitelstva, jež dobře chápe význam ovocného stromoví pro obec.

Jinovatka - Svátky vánoční tanou ve velké mlze, stromy úpí pod tíhou jinovatky. Lesy jsou zpustošeny, jakoby se krajem prohnala vichřice. Mnohé také ovocným stromů tím bylo zničeno.

Rok 1932 hlavně pro zemědělce a zemědělství, na jehož stabilitě je přímo závislá větší polovina lidstva, je po celou dobu již tří let pasivní. Ceny produktů zemědělských nedosahují ani zdaleka nákladů výrobních. Proto tento rok byl přímo zoufalým nejen pro dělníky, ale i pro rolníky.

 

Rok 1933 - bude doplněno...

Miroslav Kousek

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 18.09

Provozní hospůdky Za Školou oznamuje, že z provozních důvodů bude v sobotu 19.9. a v neděli 20.9. 2020 hospoda uzavřena. Děkujeme za pochopení -------- Rostěnice, a.s. zahajuje prodej konzumní...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Společenský život v Nížkovicích

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Patička stránky